Komunikat do zapytania ofertowego nr 01/2016 - Wagi Samochodowe Najazdowe Waga Samochodowa - MIARY I WAGI

Komunikat do zapytania ofertowego nr 01/2016

Data publikacji komunikatu: 19.09.2016 r.

 

Komunikat o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

do zapytania ofertowego nr 01/2016

1. Nazwa zamawiającego: MIARY I WAGI TOMASZ KOGUT SPÓŁKA JAWNA

2. Adres (siedziba) zamawiającego: ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle

3. NIP: 7471803104

4. REGON: 160111310

5. Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku wagi statyczno-dynamicznej – innowacja w skali świata

6. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-0383

7. Program pomocowy:

Program Operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

8. Opis przedmiotu zamówienia: Budowa centrum rozwojowo-badawczego z częścią produkcyjno-montażową. Wycenę prac należy sporządzić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w oparciu o specyfikację i zakres zamówienia zawarty w zapytaniu ofertowym oraz projekt budowlany (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

9. Kod CPV zamówienia: 45213000-3

10. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

11. Komunikat:

Postępowanie o udzielenie zamówienia miało miejsce w terminie:

Od 02.09.2016 r.

Do 16.09.2016 r.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego, zamawiający wyłonił następującego wykonawcę zamówienia:

Roboty i materiały budowlane:

(1) Roboty budowlane - Prace ziemne i fundamentowe

Wykonawca: Firma Heraf Krzykowski Rafał

(2) Roboty budowlane - Ściany i stropy nadziemia

Wykonawca: Firma Heraf Krzykowski Rafał

(3) Roboty budowlane - Dach - konstrukcja i pokrycie

Wykonawca: Firma Heraf Krzykowski Rafał

(4) Roboty budowlane - Podłogi i posadzki

Wykonawca: Firma Heraf Krzykowski Rafał

(5) Roboty budowlane - Stolarka otworowa

Wykonawca: Firma Heraf Krzykowski Rafał

(6) Roboty budowlane - Prace wykończeniowe wewnętrzne

Wykonawca: Firma Heraf Krzykowski Rafał

(7) Roboty budowlane - Prace wykończeniowe zewnętrzne

Wykonawca: Firma Heraf Krzykowski Rafał

(8) Roboty budowlane - Instalacje elektryczne

Wykonawca: Firma Heraf Krzykowski Rafał

(9) Roboty budowlane - Instalacja sanitarne

Wykonawca: Firma Heraf Krzykowski Rafał

(10) Roboty budowlane - Zagospodarowanie terenu

Wykonawca: Firma Heraf Krzykowski Rafał

 

Kryterium wyboru oferenta była najniższa zaproponowana cena.

Na wniosek oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający udostępni protokół z postępowania o udzielenie zamówienia. elektroniczne wagi samochodowe, producent wag samochodowych, najazdowa waga samochodowa, fabryka wag, wagi elektroniczne, zawieszane wagi hakowe