Komunikat do zapytania ofertowego nr 05/2016 - Wagi Samochodowe Najazdowe Waga Samochodowa - MIARY I WAGI

Komunikat do zapytania ofertowego nr 05/2016

Data publikacji komunikatu: 19.09.2016 r.

 

Komunikat o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

do zapytania ofertowego nr 05/2016

 

1. Nazwa zamawiającego: MIARY I WAGI TOMASZ KOGUT SPÓŁKA JAWNA

2. Adres (siedziba) zamawiającego: ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle

3. NIP: 7471803104

4. REGON: 160111310

5. Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku wagi statyczno-dynamicznej – innowacja w skali świata

6. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-0383

7. Program pomocowy:

Program Operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

8. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa specjalistycznego środka transportu z zabudową i oprzyrządowaniem do diagnostyki i regulacji wag.

9. Kod CPV zamówienia: 34136100-0

10. Rodzaj zamówienia: dostawy

11. Komunikat:

Postępowanie o udzielenie zamówienia miało miejsce w terminie:

Od 02.09.2016 r.

Do 16.09.2016 r.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego, zamawiający wyłonił następującego wykonawcę zamówienia:

 

Dostawa specjalistycznego środka transportu z zabudową i oprzyrządowaniem do diagnostyki i regulacji wag.

Dostawca: Kegger Sp. z o.o.

 

Kryterium wyboru oferenta była najniższa zaproponowana cena.

Na wniosek oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający udostępni protokół z postępowania o udzielenie zamówienia.elektroniczne wagi samochodowe, producent wag samochodowych, najazdowa waga samochodowa, fabryka wag, wagi elektroniczne, zawieszane wagi hakowe