Zapytanie ofertowe nr 06/2016 - Wagi Samochodowe Najazdowe Waga Samochodowa - MIARY I WAGI

Zapytanie ofertowe nr 06/2016

 

Data publikacji zapytania ofertowego: 02.09.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 06/2016

 

 1. Nazwa zamawiającego: MIARY I WAGI TOMASZ KOGUT SPÓŁKA JAWNA

 2. Adres (siedziba) zamawiającego: ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle

 3. NIP: 7471803104

 4. REGON: 160111310

 5. Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku wagi statyczno-dynamicznej – innowacja w skali świata

 6. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-0383

 7. Program pomocowy:

Program Operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

 1. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa specjalistycznego środka transportu z zabudową i oprzyrządowaniem do montażu wag.

 2. Kod CPV zamówienia: 34136100-0

 3. Rodzaj zamówienia: dostawy

 4. Specyfikacja i zakres zamówienia:

-pojemność silnika: min 2000 cm3 max 2500 cm3

-typ paliwa: diesel

-typ pojazdu: Bus

-typ zabudowy wewnętrznej: regałowa

-zagęszczarka spalinowa: min 50 kg max 300 kg

-niwelator laserowy

-komplet oprzyrządowania do montażu wag

 1. Opis sposobu obliczenia ceny: cena netto + podatek VAT = cena brutto. W przypadku podania ceny w walucie obcej zostanie ona przeliczona przez beneficjenta po średnim kursie NBP z dnia wystawienia oferty.

 2. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2017 r. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia realizacji zamówienia w drodze aneksu do umowy z wykonawcą.

 3. Kryteria wyboru oferty: cena. Waga: 100 %.

 4. Wykluczenia z postepowania: zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Miejsce i adres składania ofert: ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle

 2. Sposób składania ofert: oferta musi być złożona w formie pisemnej w postaci wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci elektronicznej (tkogut@miary-wagi.com.pl) lub w wersji papierowej przesłanej pocztą/kurierem/złożonej osobiście.

 3. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy. W takim przypadku uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

 4. Informacje o publikacji: niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na odpowiednich stronach internetowych zgodnie z wymaganiami zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub odwołania postępowania o czym poinformuje za pośrednictwem odpowiednich stron internetowych. W przypadku wprowadzenia takich zmian, zamawiający może wyznaczyć inny termin składania ofert.

 5. Termin składania ofert:

Od 02.09.2016 r.

Do 16.09.2016 r.

 1. Rozstrzygniecie zamówienia nastąpi w dniu 19.09.2016 r.

 

Załączniki do zapytania ofertowego nr 06/2016 z 02.09.2016 r.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 elektroniczne wagi samochodowe, producent wag samochodowych, najazdowa waga samochodowa, fabryka wag, wagi elektroniczne, zawieszane wagi hakowe