Zapytanie ofertowe nr 01/2016

1. Nazwa zamawiającego: MIARY I WAGI TOMASZ KOGUT SPÓŁKA JAWNA 2. Adres (siedziba) zamawiającego: ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle 3. NIP: 7471803104 4. REGON: 160111310 5. Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku wagi statyczno-dynamicznej – innowacja w skali świata 6. Program pomocowy: Program Operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach […]

Zapytanie ofertowe nr 01/2016


19 Wrzesień, 2016 Projekty UE,

1. Nazwa zamawiającego: MIARY I WAGI TOMASZ KOGUT SPÓŁKA JAWNA
2. Adres (siedziba) zamawiającego: ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle
3. NIP: 7471803104
4. REGON: 160111310
5. Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku wagi statyczno-dynamicznej – innowacja w skali świata
6. Program pomocowy:
Program Operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne
7. Opis przedmiotu zamówienia: Budowa centrum rozwojowo-badawczego z częścią produkcyjno-montażową. Wycenę prac należy sporządzić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w oparciu o specyfikację i zakres zamówienia zawarty w zapytaniu ofertowym oraz projekt budowlany (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
8. Kod CPV zamówienia: 45213000-3
9. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
10. Specyfikacja i zakres zamówienia:
(1) Roboty budowlane – Prace ziemne i fundamentowe
(2) Roboty budowlane – Ściany i stropy nadziemia
(3) Roboty budowlane – Dach – konstrukcja i pokrycie
(4) Roboty budowlane – Podłogi i posadzki
(5) Roboty budowlane – Stolarka otworowa
(6) Roboty budowlane – Prace wykończeniowe wewnętrzne
(7) Roboty budowlane – Prace wykończeniowe zewnętrzne
(8) Roboty budowlane – Instalacje elektryczne
(9) Roboty budowlane – Instalacja sanitarne
(10) Roboty budowlane – Zagospodarowanie terenu
11. Opis sposobu obliczenia ceny: cena netto + podatek VAT = cena brutto. W przypadku podania ceny w walucie obcej zostanie ona przeliczona przez beneficjenta po średnim kursie NBP z dnia wystawienia oferty.
12. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2017 r. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia realizacji zamówienia w drodze aneksu do umowy z wykonawcą.
13. Kryteria wyboru oferty: cena. Waga: 100 %.
14. Wykluczenia z postepowania: zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
15. Miejsce i adres składania ofert: ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle
16. Sposób składania ofert: oferta musi być złożona w formie pisemnej w postaci wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci elektronicznej (tkogut@miary-wagi.com.pl) lub w wersji papierowej przesłanej pocztą/kurierem/złożonej osobiście.
17. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy. W takim przypadku uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.
18. Informacje o publikacji: niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na odpowiednich stronach internetowych zgodnie z wymaganiami zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub odwołania postępowania o czym poinformuje za pośrednictwem odpowiednich stron internetowych. W przypadku wprowadzenia takich zmian, zamawiający może wyznaczyć inny termin składania ofert.
19. Termin składania ofert:

 • od 02.09.2016 r.
 • do 16.09.2016 r.

20. Rozstrzygniecie zamówienia nastąpi w dniu 19.09.2016 r.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Pobierz
1.

Załączniki do zapytania ofertowego

1 . 1. Załącznik nr 2 - Projekt budowlany application/pdf Pobierz
1 . 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy application/msword Pobierz

Szybki kontakt

 • Miary i Wagi Sp. j.
 • ul. Smaków 9
 • 49-318 Skarbimierz-Osiedle,
  pow. Brzeg, woj. opolskie
 • (+48) 77 411 39 28
 • (+48) 77 544 96 91
 • (+48) 77 544 93 77
 • biuro@miary-wagi.com.pl
 • Pon – Pt: 7:00 – 15:00


Zapisz się na nasz newsletter! • Miary i Wagi Sp. j.
 • ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle, pow. Brzeg, woj. opolskie
 • biuro@miary-wagi.com.pl
 • (+48) 77 411 39 28